Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en ‘Emeth Boeken’ te Den Bosch, KvK nummer 17247752 (hierna: ‘De boek leverancier’) gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ‘De boek leverancier’ opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3 Prijs

a. De prijzen van alle boeken die via deze website kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW), tenzij anders is vermeld.

b. De prijzen van goederen die op deze website zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

c. De prijzen van alle boeken die via deze website kunnen worden besteld zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 4. Levering

a. De door ‘De boek leverancier’ opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

b. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij ‘De boek leverancier’ daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ‘De boek leverancier’ de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan ‘De boek leverancier’ te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling

a. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

b. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op het moment van de online bestelling te betalen op de door ‘De boek leverancier’ aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Als de bestelling niet online is geplaatst ontvangt de klant een factuur voor de bestelling. Deze factuur dient 15 dagen na levering te zijn voldaan. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens ‘De boek leverancier’ in gebreke.

c. ‘De boek leverancier’ heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

c. Indien ‘De boek leverancier’ na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.

d. Indien ‘De boek leverancier’ haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van ‘De boek leverancier’.

e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De door ‘De boek leverancier’ geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van ‘De boek leverancier’ volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8. Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door ‘De boek leverancier’ geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. ‘De boek leverancier’ garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ‘De boek leverancier’, dan wel tussen ‘De boek leverancier’ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ‘De boek leverancier’ is ‘De boek leverancier’ niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mijn ‘De boek leverancier’ ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat ‘De boek leverancier’ gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door ‘De boek leverancier’ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ‘De boek leverancier’ deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12

Op overeenkomsten gesloten tussen ‘De boek leverancier’ en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.